ಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳು

 ಶ್ರೀ ಶೇಷಾದ್ರಿ
ಜಿಲ್ಲಾದಿಕಾರಿಗಳು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಹಾಗೂ ಸ್ಥಾಪಕ ಅದ್ಯಕ್ಷರು

ಶ್ರೀ ಶರಾಫ್ ಮಂಜಪ್ಪ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಶ್ರೀ ಆರ್ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಹೆಗಡೆ
ಮೇಗರವಳ್ಳಿ

ಶ್ರೀ ಕೆ ಎಲ್ ನಾಗಭೂಷಣ ಬಟ್ಟ್
ಕೊತ್ತಗೊಡು

ಶ್ರೀ ಎಂ ಜೆ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ
ತಿರ್ಥಹಳ್ಳಿ

ಶ್ರೀ ಕೂಡಿಗೆ ಭರಮಯ್ಯ ಗೌಡ್ರು

ಶ್ರೀ ಬಿ ಟಿ ಪೀತಾಂಬಾರ್ ರಾವ್ ಎಂ.ಎ.,

ಶ್ರೀ ದೇವಲೆ ಕೊಪ್ಪದ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಗೌಡ್ರು

ಶ್ರೀ ಕಾಸರವಳ್ಳ ನಾಗಭೂಷಣರಾಯರಯರು
ಕಾಸರವಳ್ಳಿ

ಶ್ರೀ ಬೀಗಮುದ್ರೆ ಗೋಪಾಲಚಾರ್ಯರು
ತೀರ್ಥಳ್ಳಿ

ಡಾ|| ವೈ ಚಂದ್ರಶೇಕರ್
ತೀರ್ಥಳ್ಳಿ

ಶ್ರೀ ಜಿ ಎಂ ದುಗ್ಗಪ್ಪಾ ಹೆಗಡೆ
ಗುಡೆಕೇರಿ

ಶ್ರೀ ವೈ ತೀಪ್ಪ ಜೋಯ್ಸ್ ರು
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ