ಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳು

ಶ್ರೀ ಶೇಷಾದ್ರಿ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಹಾಗೂ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಶ್ರೀ ಶರಾಫ್ ಮಂಜಪ್ಪ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಶ್ರೀ ಆರ್ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಹೆಗಡೆ
ಮೇಗರವಳ್ಳಿ

ಶ್ರೀ ಕೆ ಎಲ್ ನಾಗಭೂಷಣ ಭಟ್ಟ
ಕೊತ್ತಗೊಡು

ಶ್ರೀ ಎಂ ಜೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ

ಶ್ರೀ ಕೂಡಿಗೆ ಭರಮಯ್ಯ ಗೌಡ್ರು

ಶ್ರೀ ಬಿ ಟಿ ಪೀತಾಂಬಾರ್ ರಾವ್ ಎಂ.ಎ.,

ಶ್ರೀ ದೇವಲೆ ಕೊಪ್ಪದ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಗೌಡ್ರು

ಶ್ರೀ ನಾಗಭೂಷಣರಾಯರು
ಕಾಸರವಳ್ಳಿ

ಶ್ರೀ ಬೀಗಮುದ್ರೆ ಗೋಪಾಲಚಾರ್ಯರು
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ

ಡಾ. ವೈ ಚಂದ್ರಶೇಖರ
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ

ಶ್ರೀ ಜಿ ಎಂ ದುಗ್ಗಪ್ಪಾ ಹೆಗಡೆ
ಗುಡ್ಡೆಕೇರಿ

ಶ್ರೀ ವೈ ತಿಪ್ಪಜೋಯ್ಸ್`ರು
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ