ಬೀರೂರ್ ಶಾಖೆ
ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಯಾರ್ಡ್,
ಬೀರೂರ್
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 577116
08267-255613
94498 63258
mamcos.birur@gmail.com
ಸಮಯ : 10am – 5.30pm
ಭಾನುವಾರ ರಜಾದಿನ

ಕೊಪ್ಪ ಶಾಖೆ
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,
ಕೊಪ್ಪ
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಪಿನ್ ಕೋಡ್  :577126
08265-221043
94498 63259
mamcos.koppa@gmail.com
ಸಮಯ : 10am – 5.30pm
ಗುರುವಾರ ರಜಾದಿನ

ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾಖೆ
ಭಾರತಿ ರಸ್ತೆ,
ಶೃಂಗೇರಿ
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಪಿನ್ ಕೋಡ್  :577139
08265- 250206
94498 63260
mamcossringeri@gmail.com
ಸಮಯ : 10am – 5.30pm
ಗುರುವಾರ ರಜಾದಿನ

ತರೀಕೆರೆ ಶಾಖೆ
ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಎದುರು
ತರೀಕೆರೆ,
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಪಿನ್ ಕೋಡ್  : 577228
08261-22368
94498 63261
mamcos.tarikere@gmail.com
ಸಮಯ : 10am – 5.30pm
ಭಾನುವಾರ ರಜಾದಿನ

ಚನ್ನಗಿರಿ ಶಾಖೆ
ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಯಾರ್ಡ್,
ಚನ್ನಗಿರಿ,
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ
ಪಿನ್ ಕೋಡ್  :577213
08189-228227
94498 63262
mamcoschannagiri@gmail.com
ಸಮಯ : 10am – 5.30pm
ಭಾನುವಾರ ರಜಾದಿನ

ಭದ್ರಾವತಿ ಶಾಖೆ
ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಯಾರ್ಡ್,
ಚನ್ನಗಿರಿ ರಸ್ತೆ, ಭದ್ರಾವತಿ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ
ಪಿನ್ ಕೋಡ್  :577301
08282-266239
94498 63263
mamcos.bdvt@gmail.com
ಸಮಯ : 10am – 5.30pm
ಭಾನುವಾರ ರಜಾದಿನ
ಹೊಸನಗರ ಶಾಖೆ
ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಯಾರ್ಡ್,
ಹೊಸನಗರ,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ
ಪಿನ್ ಕೋಡ್  :577418
08185- 221376
94498 63264
mamcos.hnr@gmail.com
ಸಮಯ : 10am – 5.30pm
ಭಾನುವಾರ ರಜಾದಿನ

ಸಾಗರ ಶಾಖೆ
ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಯಾರ್ಡ್,
ಸಾಗರ,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ
ಪಿನ್ ಕೋಡ್  :577401
08183-226047
94498 63265
mamcos.sagara@gmail.com
ಸಮಯ : 10am – 5.30pm
ಭಾನುವಾರ ರಜಾದಿನ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶಾಖೆ
ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಯಾರ್ಡ್,
ಸಾಗರ ರಸ್ತೆ,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಪಿನ್ ಕೋಡ್  :577204
08182-250175, 250920
94498 63266
mamcos.shimoga@gmail.com
ಸಮಯ : 10am – 5.30pm
ಭಾನುವಾರ ರಜಾದಿನ

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ
ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಯಾರ್ಡ್,
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ
ಪಿನ್ ಕೋಡ್  :577432
08181-228447
94498 63267
mamcostthl@gmail.com
ಸಮಯ : 10am – 5.30pm
ಗುರುವಾರ ರಜಾದಿನ

ಶಿಕಾರಿಪುರ ಶಾಖೆ
ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಯಾರ್ಡ್,
ಶಿಕಾರಿಪುರ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ
08181-228447
94498 63267
mamcosskrp@gmail.com
ಸಮಯ : 10am – 5.30pm
ಭಾನುವಾರ ರಜಾದಿನ
Mamcos Soraba Branch
ಸೊರಬ ಶಾಖೆ
ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್. ಗೋಡೌನ್ ನಂ. 2
ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಯಾರ್ಡ್,
ಸೊರಬ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ
9380484039
mamcos.soraba@gmail.com
ಸಮಯ : 10am – 5.30pm
ಭಾನುವಾರ ರಜಾದಿನ