ಶಾಖೆಗಳು


ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ
ಪಿ.ಬಿ. ಸಂಖ್ಯೇ: 13, ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಯಾರ್ಡ್, ಸಾಗರ ರಸ್ತೆ,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ : 577204
ದೂರವಾಣಿ : 08182-250513, 250514
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 08182-250513
ಇಮೇಲ್ : homamcos@gmail.com

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ (ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡ)
ಕೋಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪಕ್ಕ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ  : 577202

ದೂರವಾಣಿ : 08182-298215

ಮೊಬೈಲ್ : 9448285791
ಇಮೇಲ್: mamcos.purchase@gmail.com

 

ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಯಾರ್ಡ್,
ಬೀರೂರ್
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 577116
ದೂರವಾಣಿ:08267-255613
ಮೊಬೈಲ್ : 94498 63258
ಇಮೇಲ್: mamcos.birur@gmail.com
ಬೀರೂರು ಶಾಖೆ ಬೀರೂರು ಶಾಖೆಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ (pdf)
   
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,
ಕೊಪ್ಪ
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಪಿನ್ ಕೋಡ್  :577126
ದೂರವಾಣಿ: 08265-221043
ಮೊಬೈಲ್ : 94498 63259
ಇಮೇಲ್: mamcos.koppa@gmail.com
ಕೊಪ್ಪ ಶಾಖೆ ಕೊಪ್ಪ ಶಾಖೆಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ (pdf)
     
ಭಾರತಿ ರಸ್ತೆ,
ಶೃಂಗೇರಿ
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಪಿನ್ ಕೋಡ್  :577139
ದೂರವಾಣಿ: 08265- 250206
ಮೊಬೈಲ್ : 94498 63260
ಇಮೇಲ್: mamcossringeri@gmail.com
ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾಖೆ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾಖೆಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ (pdf)
     
ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಎದುರು
ತರೀಕೆರೆ,
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಪಿನ್ ಕೋಡ್  : 577228
ದೂರವಾಣಿ: 08261-22368
ಮೊಬೈಲ್ : 94498 63261
ಇಮೇಲ್: mamcos.tarikere@gmail.com
ತರೀಕೆರೆ ಶಾಖೆ ತರೀಕೆರೆ ಶಾಖೆಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ (pdf)
     
ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಯಾರ್ಡ್,
ಚನ್ನಗಿರಿ,
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ
ಪಿನ್ ಕೋಡ್  :577213
ದೂರವಾಣಿ: 08189-228227
ಮೊಬೈಲ್ : 94498 63262
ಇಮೇಲ್: mamcoschannagiri@gmail.com
ಚನ್ನಗಿರಿ ಶಾಖೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ಶಾಖೆಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ (pdf)
     
ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಯಾರ್ಡ್,
ಚನ್ನಗಿರಿ ರಸ್ತೆ, ಭದ್ರಾವತಿ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ
ಪಿನ್ ಕೋಡ್  :577301
ದೂರವಾಣಿ: 08282-266239
ಮೊಬೈಲ್ : 94498 63263
ಇಮೇಲ್: mamcos.bdvt@gmail.com
ಭದ್ರಾವತಿ ಶಾಖೆ ಭದ್ರಾವತಿ ಶಾಖೆಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ (pdf)
     
ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಯಾರ್ಡ್,
ಹೊಸನಗರ,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ
ಪಿನ್ ಕೋಡ್  :577418
ದೂರವಾಣಿ : 08185- 221376
ಮೊಬೈಲ್ : 94498 63264
ಇಮೇಲ್: mamcos.hnr@gmail.com
ಹೊಸನಗರ ಶಾಖೆ ಹೊಸನಗರ ಶಾಖೆಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ (pdf)
     
ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಯಾರ್ಡ್,
ಸಾಗರ,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ
ಪಿನ್ ಕೋಡ್  :577401
ದೂರವಾಣಿ : 08183-226047
ಮೊಬೈಲ್ : 94498 63265
ಇಮೇಲ್: mamcos.sagara@gmail.com
ಸಾಗರ ಶಾಖೆ ಸಾಗರ ಶಾಖೆಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ (pdf)
     
ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಯಾರ್ಡ್,
ಸಾಗರ ರಸ್ತೆ,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಪಿನ್ ಕೋಡ್  :577204
ದೂರವಾಣಿ: 08182-250175, 250920
ಮೊಬೈಲ್ : 94498 63266
ಇಮೇಲ್: mamcos.shimoga@gmail.com
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶಾಖೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶಾಖೆಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ (pdf)
     
ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಯಾರ್ಡ್,
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ
ಪಿನ್ ಕೋಡ್  :577432
ದೂರವಾಣಿ: 08181-228447
ಮೊಬೈಲ್ : 94498 63267
ಇಮೇಲ್: mamcostthl@gmail.com
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ ತಿರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ (pdf)
ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಯಾರ್ಡ್,
ಶಿಕಾರಿಪುರ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ
 ಮೊಬೈಲ್ : 94482 85788

 

 

 

ಇಮೇಲ್: mamcosshikaripura@gmail.com

ಶಿಕಾರಿಪುರ ಶಾಖೆ