ಅಡಿಕೆ ನೇರ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು


ಶಿವಮೊಗ್ಗ.
ಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ಮೊಬೈಲ್ : 94482-85791
mamcos.purchase@gmail.com
ಬಿ.ಹೆಚ್ ಕೈಮರ ಬಿ,ಹೆಚ್ ಕೈಮರ
ನ.ರಾ ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
91138-25471
 mamcos.dpbbhkaimara@gmail.com
ಸಾಗರ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ
ಸಾಗರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ
70199-22073
mamcosdpb.sagara@gmail.com
ಕಳಸ
ಕುದುರೆಮುಖ ರಸ್ತೆ, ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
577124.
83108-80382
 mamcosdpb.kalasa@gmail.com
ಆನವಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ
ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಸ್ತೆ
ಆನವಟ್ಟಿ, ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ.
93806-82304
 mamcos.anavatti@gmail.com
ಹೊಸನಗರ ಮಲೆನಾಡು ಅಡಿಕೆ
ಶ್ರೀ ಚೌಡಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ
ಹೊಸನಗರ , ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ
94482-85798
 Mamcosdpb.hosnagara@gmail.com