ಶಿವಮೊಗ್ಗ.

ಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ಮೊಬೈಲ್ : 94482-85791

ಇಮೇಲ್:mamcos.purchase@gmail.com

ಬಿ.ಹೆಚ್ ಕೈಮರ ಬಿ,ಹೆಚ್ ಕೈಮರ

ನ.ರಾ ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ

ಫೋನ್: 91138-25471

ಇಮೇಲ್: mamcos.dpbbhkaimara@gmail.com

ಸಾಗರ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ

ಸಾಗರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ

ಫೋನ್: 70199-22073

ಇಮೇಲ್:mamcosdpb.sagara@gmail.com

ಕಳಸ ಕುದುರೆಮುಖ ರಸ್ತೆ, ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ

577124.

ಫೋನ್: 83108-80382

ಇಮೇಲ್: mamcosdpb.kalasa@gmail.com

ಆನವಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ

ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಸ್ತೆ

ಆನವಟ್ಟಿ, ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಫೋನ್: 93806-82304

ಇಮೇಲ್: mamcos.anavatti@gmail.com

ಹೊಸನಗರ ಮಲೆನಾಡು ಅಡಿಕೆ

ಶ್ರೀ ಚೌಡಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ

ಹೊಸನಗರ , ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ

ಫೋನ್: 94482-85798

ಇಮೇಲ್: Mamcosdpb.hosnagara@gmail.com