ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು / ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)

ಕ್ರ.ಸಂ ಹೆಸರು ಪದವಿ ಅವಧಿ
1. ಶ್ರೀ ಜಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ  ಐಯ್ಯಾಂಗಾರ್
ಎಂ.ಎ.,
ಆಸಿಸ್ಟೇಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 1939-42
2. ಶ್ರೀ ಕೆ ಶಾಮಣ್ಣ ಬಿ.ಎ., ಎಲ್.ಎಲ್.ಬಿ
ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆರಕನೇಟ್ ಕಮಿಟಿ – ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 1942-45
3. ಶ್ರೀ ಎನ್ ವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ, ಬಿ.ಎಸಿ
ಆಸಿಸ್ಟೇಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 1945-49
4. ಶ್ರೀ ಜಿ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಬಿ.ಎಸಿ (ಹಾನರ್ಸ್)
ಜಾಯಿಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 1949-53
5. ಶ್ರೀ ಸಿ ಎಸ್ ಉಬೇದುಲ್ಲಾ ಬಿ.ಎ.,
ಡೇಪ್ಯೂಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 1953-58
6. ಶ್ರೀ ವಿ ಕೆ ಚಿನ್ಮುಲ್ಗುಂಡ ಬಿ.ಎಸಿ (ಹಾನರ್ಸ್) ಆಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್, ಹೆಚ್ ಡಿ ಸಿ, ಆಸಿಸ್ಟೇಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 1958-60
7. ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಎಂ ಇಸ್ಮೈಲ್
ಆಸಿಸ್ಟೇಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 1960-64
8. ಶ್ರೀ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್ ನಾಗಪ್ಪಯ್ಯ
(ಪ್ರಭಾರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ)
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 1964-65
9. ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಆರ್ ಹೆಗಡೆ ಜಿ.ಡಿ.ಸಿ & ಎ
ಆಸಿಸ್ಟೇಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
10. ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್ ಕುದ್ದೂಸ್ ಬಿ.ಎ.,
ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 1968-69
11. ಶ್ರೀ ವಿ ಎಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ಎ.,
ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 1969-71
12. ಶ್ರೀ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್ ನಾಗಪ್ಪಯ್ಯ
(ಪ್ರಭಾರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ)
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 1971-72
13. ಶ್ರೀ ಎನ್ ಎಸ್ ಕಾರಂತ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 1972-73
14. ಶ್ರೀ ಎನ್ ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ
ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 1973-74
15. ಶ್ರೀ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್ ನಾಗಪ್ಪಯ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 1974-75
1980-83
16. ಶ್ರೀ ವಿ ಪಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಬಿ.ಎ., ಜಿಡಿಸಿ & ಎ
ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 1975-77
17. ಶ್ರೀ ಬಿ ವಿ ಅನಂತರಾಮ ಎಂ.ಎ., ಹೆಚ್ ಡಿ ಸಿ
ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 1977-80
18. ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ರಾವ್ ಕುರ್ದೇಕರ್
ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 1983-86
19. ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ ರಾವ್
ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 1986-91
20. ಶ್ರೀ ಕೆ ಹೆಚ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 1991-95
21. ಶ್ರೀ ಬಿ ಹೆಚ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 1995-96
22. ಶ್ರೀ ಆರ್ ಎಂ ನಟರಾಜ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 1996-00
2004-05
23. ಶ್ರೀ ಬಿ ಹೆಚ್ ಮಂಜಪ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 2000-01
24. ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಮು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 2001-04
25. ಶ್ರೀ ಕೆ ಈಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ
ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಫ್ ಕೊ-ಆಪರೇಟೀವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್
(ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ)
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 04 Jun,Jul
05 Feb,Mar
26. ಶ್ರೀ ಎ ಪಿ ಉಡುಪ ಕೆಸಿಎಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 2005-06
27. ಶ್ರೀ ಎಂ ವೇಂಕಟಸ್ವಾಮಿ, ಕೆಸಿಎಸ್ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ) ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 06 Mar-Jun
28. ಶ್ರೀ ಹೆಚ್  ಎಂ ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ
ಜಾಯಿಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಫ್ ಕೋ-ಆಪರೇಟೀವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 2006-07
29. ಶ್ರೀ ಎ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ
ಅಡೀಷನಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಫ್ ಕೋ-ಆಪರೇಟೀವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 2007 – 2013
30. ಶ್ರೀ ಆಶೋಕ್ ವಿ ಮೊರಬ್
ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಫ್ ಕೊ-ಆಪರೇಟೀವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್
ಪ್ರಭಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 01 Mar 13 TO 12 Jul 13
31. ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ ಎಸ್ ಡೋಂಗ್ರೆ
ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಫ್ ಕೊ-ಆಪರೇಟೀವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 12-07-13 ರಿಂದ 20.03.2018
32. ಶ್ರೀ ಎ.ಎಸ್. ಜಯಪ್ಪ ಪ್ರಭಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 20.03.2018 ರಿಂದ 30.04.2018
33. ಶ್ರೀ ಆರ್. ರಾಘವೇಂದ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 30.04.2018 ರಿಂದ 31.05.2023
34. ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಂತಿ ಪಿ ಎಂ ಪ್ರಭಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 01.06.2023 ರಿಂದ 24.07.2023
34. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಬರುವೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 24.07.2023 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ