ರಜಾ ದಿನಗಳ ಪಟ್ಟಿ

 

ಶಾಖೆ ರಜಾ ದಿನ
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ
ಕೊಪ್ಪ
ಶೃಂಗೇರಿ
ಕೊಪ್ಪ
ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ
 ಇತರ ಶಾಖೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ