ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಗುರುದತ್ತ ಹೆಗ್ಡೆ ಇವರನ್ನು ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಕ್ಷಣ.